GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Projekt Budżetu Gminy Krzemieniewo na 2009 r.

Projekt Budżetu Gminy Krzemieniewo na 2009 r.


- Projekt -

Uchwała Nr ....../......./2008
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia ..................................


w sprawie : budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2009


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9lit.d , pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) oraz art.165,166, 173 ,182,184 188 ust.2 , art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami )
RADA GMINY KRZEMIENIEWO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

par.1

1.Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w kwocie 17.950.000,- zł zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały z tego :
- dochody bieżące 17.626.700, - zł
- dochody majątkowe 323.300,- zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w kwocie 17.950.000,- zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

par. 2
1.Dochody o których mowa w paragrafie 1 ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.445.568,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .
2. Kwota wydatków wymieniona w par.1 ust.2 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.445.568,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

par. 3
Wydatki o których mowa w par.1 ust.2 obejmują :
1. Wydatki bieżące w kwocie 14.631.663,- zł w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.815.471,- zł
b) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 430.200,- w tym dla :
Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie 430.200,- zł
c) dotacje udzielane innym podmiotom w kwocie 8.340,- zł w tym dla
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 8.340,- zł
2. Roczne wydatki majątkowe w kwocie 2.030.000,- zł , zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 1.288.337,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

par. 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,- zł i wydatki w kwocie 105.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


par. 5
Tworzy się rezerwy
1) ogólną w wysokości 71.945,- zł
2) celowe w wysokości 350.000,- zł w tym na:
a) zadania inwestycyjne w kwocie 300.000,- zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,- zł


par. 6
Ustala się plan przychodów w kwocie 45.000,- zł i wydatków w kwocie 45.000,- zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8par. 7
Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 18.000,- zł , zgodnie z załącznikiem
Nr 9 do niniejszej uchwały.par. 8
Kwota wydatków określoną w par.1 ust.2 obejmuje ponadto wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 197.137,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały .

par. 9
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,- zł
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.


par. 10
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , określone w załączniku
Nr 6 do niniejszej uchwały ,
2) z tytułu umów. których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym


par. 11
Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie każdego działu , z wyjątkiem zmian kwot dotacji
i wydatków majątkowych.
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy ,
4) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,- zł.

par.12
Ustala się kwotę 500.000,- zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

par, 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

par. 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte