GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Budżet 2008

Budżet 2008


Uchwała Nr X/59/2007
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 06 grudnia 2008


w sprawie : budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2008


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz .1591 ze zmianami ) oraz art.165, 166,173 182,184 ,188 ust.2 , art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami )

RADA GMINY KRZEMIENIEWO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 16.505.011,- zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.500.534,- zł ,
- dochody majątkowe w kwocie 4.477,- zł
2 Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w wysokości 2.768.568,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 16.505.011,- zgodnie
z załącznikiem Nr 2 .
2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :
1) wydatki bieżące w wysokości 13.685.828,- zł w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.171.932,- zł
b) dotacje na realizację własnych zadań w kwocie 434.170,- zł w tym:
- dla instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie 401.170,-zł ,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 33.000,- zł
2 ) roczne wydatki majątkowe w wysokości 2.371.200,- zł zgodnie z załącznikiem Nr3
3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 447.983 ,-
zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto :
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.768.568,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 689.933,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6


§ 3
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii w wysokości 90.000,- zł
2. Plan wydatków na realizację w/w zadań określa załącznik Nr 7 do uchwały.


§ 4
Tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości 104.000,- zł
2) celowe w wysokości 59.000,- zł z tego :
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 59.000,- zł

§ 5
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 w wysokości ;
1) przychody 45.000,- zł
2) wydatki 45.000,- zł.

§ 6
Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 18.000,- zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 9 .

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 300.000,- zł
na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , określone
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem zmian kwot dotacji i wydatków majątkowych.
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku
deficytu budżetowego do wysokości 300.000,- zł.§ 10
Ustala się kwotę 100.000,- do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
01 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

( -) dr. inż. Stanisław Osięgłowski

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte