GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie


STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W KRZEMIENIEWIE


Rozdział I
POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
2. przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej,
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
4. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami),
5. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zmianami),
6. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),
7. przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych,
8. zarządzania Nr 63/2004 Wójta Gminy w Krzemieniewie z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy społecznej w tym także do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
9. zarządzenia Nr 64/2004 Wójta Gminy w Krzemieniewie z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w tym także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach,
10. zarządzenia Nr 70/2004 Wójta Gminy w Krzemieniewie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy społecznej w tym także do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
11. zarządzenia Nr 71/2004 Wójta Gminy w Krzemieniewie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w tym także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach,
12. niniejszego Statutu.
§ 2.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną, która realizuje zadania zlecone i własne gminy w zakresie ustawy o pomocy społecznej oraz w zakresie świadczeń rodzinnych na terenie Gminy Krzemieniewo.
2. Siedzibą i terenem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Krzemieniewo.

§ 3.

Bieżący nadzór nad działalnością GOPS sprawuje Wójt Gminy.ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ


§ 4.

Celem działania Gminnego Ośrodka jest zapoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności innych sił społecznych, działających w sferze pomocy społecznej.

§ 5.

Do zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
3. udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4. przyznawanie pomocy rzeczowej,
5. dożywianie dzieci,
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dachu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8. praca socjalna;
9. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
10. sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
11. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
13. przyznanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek,
14. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
15. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
16. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
17. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.


§ 6.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowych realizowanych przez Ośrodek należy:

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
6. zadania wynikające z innych ustaw-ustawy o świadczeniach rodzinnych.ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA, GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA


§ 7.

W skład GOPS wchodzą:

1. kierownik ośrodka,
2. pracownik socjalny,
3. podinspektor ds. świadczeń rodzinnych.


§ 8.

1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który reprezentuje ośrodek na zewnątrz i jest odpowiedzialny za całokształt działalności jednostki, działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. W przypadku nieobecności kierownika zadania bieżące w imieniu GOPS pisemnie upoważniony pracownik.
2. Kierownika GOPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest Wójt Gminy.
4. do obowiązków i uprawnień kierownika GOPS należy w szczególności:
a) ustalenie potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
b) ustalenie planu działalności ośrodka, właściwą organizację pracy, dokonywanie podziału zadań na poszczególnych stanowiskach,
c) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności GOPS,
d) zarządzanie posiadanym mieniem,
e) sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w GOPS pracownikami,
f) składanie corocznego sprawozdania Radzie Gminy z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.


§ 9.

Szczegółowy podział zadań, zakres obowiązków i uprawnień oraz odpowiedzialności poszczególnych pracowników GOPS ustala kierownik.


§ 10.

Działalność GOPS jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań ze środków przekazywanych przez administrację rządową na ich realizację.§ 11.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w granicach określonych przepisami regulującymi działalność jednostek budżetowych, w szczególności ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.§ 12.

Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.


§ 13.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan budżetowy uchwalony przez Radę Gminy.


§ 14.

W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 15.

1. Likwidacja i reorganizacja Ośrodka może nastąpić na podstawie Uchwały Rady Gminy Krzemieniewo.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.


§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy wymienione w §1 Statutu oraz przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące działalności Ośrodka.§ 17.

Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
ul. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2004-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte