GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Numer dokumentu: RRG.6220.2.2.2016
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 25.02.2016 r.

RRG.6220.2.2.2016OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Krzemieniewo, działając na podstawie art.33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko społeczeństwa
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie i przebudowie istniejącej obory na działce nr ewid. 110/6 obręb miejscowości Garzyn, gmina Krzemieniewo.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Krzemieniewo, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79,
60-529 Poznań oraz 61- 485 Poznań oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie,
ul. Niepodległości 66, 64 -100 Leszno.
. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu w godzinach przyjmowania interesantów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres ugsekr@krzemieniewo.pl w terminie 21dni tj. od 27.02.2016 r. do 19.03.2016 r. włącznie
w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo pok. 27,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 13.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzemieniewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo
http://bip.krzemieniewo
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w miejscu publicznym w miejscowości
Garzyn

Wywieszono dnia 26.02.2016 r.
zdjęto dnia ................ 2016 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte