GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie

Obwieszczenie

Numer dokumentu: RRG.6220.1.2.2016
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 02.02. 2016 r.

RRG.6220.1.2.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Krzemieniewo, działając na podstawie art. 33 ust.1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek Pana Wojciecha Nowosielskiego reprezentanta firmy Projektowanie, Nadzorowanie, Kierowanie Robotami, Inwentaryzacje Wojciech Nowosielski posiadającego pełnomocnictwo Urzędu Gminy Krzemieniewo z siedzibą przy ul. Dworcowej 34, 64-120 Krzemieniewo i zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu wodociągowego do przesyłania wody od studni głębinowej ujęcia wody w m. Oporówko do stacji uzdatniania wody (SUW) w Mierzejewie, gmina Krzemieniewo na następujących działkach nr 37/3, 36/2, 149 w obrębie Mierzejewo oraz dz. nr 15, 229, 2131/2, 236, 240 w obrębie Oporówko.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Krzemieniewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61- 485 Poznań oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64 -100 Leszno.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu
w godzinach przyjmowania interesantów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: ugsekr@krzemieniewo.pl w terminie 21 dni tj. od 05.02.2016 r. do 25.02.2016 r. włącznie,
w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo pok. 27,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 13.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzemieniewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- umieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, w miejscu publicznym w miejscowości Mierzejewo
i Oporówko

wywieszono dnia 05.02.2016 r.
zdjęto dnia ................ 2016 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte