GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Uchwała Nr X I / 79 / 2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015

Uchwała Nr X I / 79 / 2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015


Uchwała Nr X I / 79 / 2015
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 16 grudnia 2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 poz1515 ) oraz art.211,212,214,215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami )
Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku jak niżej

§ 1. 1 Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
„1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2015 w łącznej kwocie 23.832.940 zł jak w załączniku nr 1 , w tym: -dochody bieżące 22.990.063,07 zł
- dochody majątkowe 842.876,93 zł
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują
1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej
kwocie 3.593.906,25 zł jak w załączniku nr 2
2) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i 3 ufp w kwocie 752.668,05 zł, jak w załączniku nr 3 ”

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej tj. w planowanych dochodach budżetu gminy dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§2. 1.Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2015 w łącznej kwocie 25.750.344 zł jak w załączniku nr 4 w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 21.557.461,10 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 4.192.882,90 zł jak w załączniku nr 5 .
2. Wydatki bieżące o których mowa w § 2 ust.1 lit.a obejmują:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.976.849,50 zł
2) dotacje na zadania bieżące 1.154.511 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.589.148,01 zł
4) wypłaty poręczeń i gwarancji 27.939 zł
5) wydatki statutowe jednostek budżetowych 5.809.013,59 zł

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w § 2 ust.1 lit.b obejmują
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.172.882,90 zł
2) wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 20.000 zł ”

2. W załączniku nr 4 tj. w planie wydatków budżetu gminy, dokonuje się zmian jak
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 5 tj. w planie wydatków majątkowych gminy, dokonuje się zmian jak
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
„1. Wydatki, o których mowa w par.2 uchwały budżetowej obejmują w szczególności
1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.593.906,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.456.511 zł,
jak w załączniku nr 7,
3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 265.941,38 zł, jak w załączniku nr 8
4) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w rat. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.500,01 zł. ”

2. Załącznik nr 7 tj. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 tj. wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§4.Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej tj. plan dochodów i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§5. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst. 2. Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte