GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Z a r z ą d z e n i e Nr 1/2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo i przeznaczeniu ich do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Z a r z ą d z e n i e Nr 1/2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo i przeznaczeniu ich do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


Z a r z ą d z e n i e Nr 1/2014
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo i przeznaczeniu ich do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, oraz uchwały Nr XVIII.99.2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zasad zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzemieniewo oraz zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Krzemieniewo w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2010r. Nr 102,poz 651 ze zmianami /.

Zarządzam co następuje:

§ 1.
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, zabudowanych garażami, położonymi w obrębie wsi Krzemieniewo.
Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Krzemieniewo i przeznaczone są do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzemieniewo w terminie od 27 lutego 2014r do 20 marca 2014r. na okres 21 dni, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się na tablicy ogłoszeń w poszczególnych wsiach w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Krzemieniewo

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2014
Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19.02.2014r.


Wójt Gminy Krzemieniewo

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo i przeznaczeniu ich do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z

1. Garaż nr 2 położony w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej 42, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 619/16 w Krzemieniewie o powierzchni 37 m2 , arkusz mapy nr 2 zapisana w księdze wieczystej nr PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu, Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Garaż nr 4 położony w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej 42, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 619/18 w Krzemieniewie o powierzchni 37 m2 , arkusz mapy nr 2 zapisana w księdze wieczystej nr PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu, Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Garaż nr 6 położony w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej 42, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 619/20 w Krzemieniewie o powierzchni 37 m2 , arkusz mapy nr 2 zapisana w księdze wieczystej nr PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu, Wydział Ksiąg Wieczystych.


Cena wywoławcza – 7 979,00- zł

Wysokość wadium wynosi - 800,00- zł


Nieruchomości objęte wykazem są wolne od obciążeń.


Terminy płatności
Transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust 10a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. t.j. z 2011r., Nr 177, poz. 1054)
Należność za zakupioną nieruchomość należy uiścić jednorazowo w terminie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
UWAGA: Nabywca ponosi również koszty zawarcia aktu notarialnego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1pkt 1i2 przywoływanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek w terminie 6–ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 10.04.2014r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte