GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Budżet » PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KRZEMIENIEWO NA ROK 2014

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KRZEMIENIEWO NA ROK 2014


- PROJEKT -

Uchwała Nr ...../....../2013
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia ....................... 2013

w sprawie : uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2014


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 poz. 594 ) oraz art.211, 212,214,215, 222, 235-237 ,239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami )
Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2014 w łącznej kwocie 21.524.600,- zł jak w załączniku Nr 1 , w tym :
-dochody bieżące 20.621.728,80 zł
- dochody majątkowe 902.871,20 zł
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują :
1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 2.275.470,- zł , jak w załączniku Nr 2 ,
2) dotacje i środki zewnętrzne za realizację zadań finansowanych w udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i 3 ufp w kwocie 776.440,20 zł , jak w załączniku Nr 3.

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2014 w łącznej kwocie 21.524.600,- zł jak w załączniku Nr 4 w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 18.302.146,57 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 3.222.453,43 zł jak w załączniku Nr 5 .

2. Wydatki bieżące o których mowa w par. 2 ust.1 lit.a obejmują :
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.305.974,- zł
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 787.100,- zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.943.622,- zł
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 27.939,- zł ,
5) wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 4.217.084,57 zł
6) wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 20.427 , - zł

3. Wydatki majątkowe o których mowa w par. 2 ust.1 lit. b obejmują :
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.202.453,43 zł w tym
wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ufp w kwocie 839.174,95 zł ,
2) wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 20.000,- zł


§ 3
Wydatki o których mowa w par.2 obejmują w szczególności :
1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.275.470,- zł zgodnie
z załącznikiem Nr 6
3) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.427.527,- zł jak w załączniku nr 7
4) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie
241.381,21 zł jak w załączniku Nr 8

§ 4
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi w kwocie 110.000,- zł
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 110.000,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 5
Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska w kwocie 50.000,- zł i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 50.000,- zł jak w załączniku nr 10 .

§ 6


Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 14.100,- zł zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 7
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 70.000,- zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w łącznej kwocie 113.800,- zł w tym:
a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,- zł ,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 63.800,- zł

§ 8
Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2014 , zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 27.939,- zł z tego :
- poręczenia do kwoty 27.939,- zł

§ 9
Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§10
Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2014 na wydatki bieżące w wysokości 200.000,- zł .

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte