GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGOGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO


1. Wymagania niezbędne :
• obywatelstwo polskie
• pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych
• niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
• wykształcenie: kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończy studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
Warunki określone w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2009, nr: 175, poz.: 1362)
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku pracy
• przynajmniej roczny okres pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy (praktyka w instytucjach pomocy społecznej).

2. Wymagania dodatkowe:
• znajomość ustawy o pomocy społecznej,
• znajomość zagadnień samorządu terytorialnego, kodeksu Postępowania Administracyjnego,
• kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
• znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej,

3. Wymagania pożądane:
• wyrozumiałość, cierpliwość,
• odpowiedzialność,
• kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
• kreatywność,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

4. Główne obowiązki:
• praca socjalna,
• prowadzenie zagadnień związanych ze stypendiami szkolnymi,
• prowadzenie zagadnień związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
• dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom tego potrzebujących,
• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,
• przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc,
• kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,
• organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie:

- wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,
• współpraca z jednostkami organizacji publicznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
• współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
• realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
• inicjowanie działań mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych na zadania gminy z zakresu pomocy społecznej.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• curriculum vitae ze zdjęciem,
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe kandydata,
• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowaniu karnym,
• oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Sposób i termin składania ofert

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie, ul. Brylewska 6 w godzinach urzędowania,
tj. w poniedziałki od 8.00 – 16.00 , od wtorku do piątku od 7.00 – 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na pracownika socjalnego”, można je również przesłać pocztą.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 10 GRUDNIA 2010 R.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie www.krzemieniewo.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 65 536 00 18.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte